Виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражних судів.

Відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України порядок виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражних судів визначається відповідними міжнародними договорами України. Рішення іноземного суду або арбітражного суду може бути пред’явлено до примусового виконання протягом року з моменту набрання рішенням законної сили. Таким чином, судове рішення має виконавчу силу лише в межах тієї держави, суд якої постановив це рішення. Для виконання рішення за межами тієї держави необхідно особливе розпорядження, яке має назву «екзекватура» (з латини – «нехай буде виконано»), тобто при виконанні рішень іноземних судів керуються міжнародними договорами України.

Під час виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, які відповідно проживають (перебувають) чи зареєстровані на території України або мають на території України власне майно, яким володіють самостійно або разом з іншими особами, застосовуються положення закону. У разі невиконання вищезазначеними особами рішень державний виконавець звертається до компетентних органів з поданням про заборону в'їзду в Україну чи видворення за межі України таких осіб відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Відповідно до ст. 81 порядок виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражів встановлюється відповідними міжнародними договорами України, законом та іншими законами України.

 

Питання для самоконтролю:

1. Юридична природа екзекватури.

2. Порядок виконання рішень іноземних судів на території України.

3. Поясніть основні засади застосування принципу «національного режиму».

 


Рекомендована література:

1.Основна література:

1. Кодекс торговельного мореплавства. Закон України від 23 травня 1995 р. № 176/95. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 47. – ст. 349.

2. Про державну виконавчу службу. Закон України від 24 березня 1998 р. № 202. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 36-37. – ст. 243.

3. Про виконавче провадження. Закон України від 21 квітня 1999 р. № 606. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. – ст. 207.

4. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень. Закон України від 5 червня 2012 р. № 4901. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 17. – ст. 158.

5. Порядок та умови обов’язкового державного страхування державних виконавців. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1298. Урядовий кур’єр від 10 вересня 1998 р.

6. Порядок накладення арешту на цінні папери. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1999 р. № 1744. Урядовий кур’єр від 04 квітня 1999 р.

7. Про внесення змін до постанов КМУ з питань діяльності органів державної виконавчої служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ. Постанова Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 536. Урядовий кур’єр від 07 червня 2011 р. № 102

8. Порядок реалізації арештованого майна. Наказ Міністерства Юстиції України від 15 липня 1999 р. № 42/5.

9. Про затвердження порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби. Наказ Міністерства Юстиції України від 25 грудня 2008 р. № 2274/5.

10. Положення про районний, міський (міст обласного значення) районний у містах відділ державної виконавчої служби. Наказ Міністерства Юстиції України від 10 квітня 2012 р. № 549/5. Зареєстрований у Міністерстві Юстиції України від 10 квітня 2012 р. № 548/20861.

11. Інструкція з організації примусового виконання рішень. Інструкція Міністерства Юстиції України від 02 квітня 2012 № 512/5. Зареєстровано наказом Міністерства Юстиції України № 489/20802 // Офіційний вісник України офіційне видання від 17.04.2012. - 2012 р., № 27, стор. 23, стаття 1018, код акту 61049/2012

12. Блинов Е. Знак препинания/Е. Блинов, Е.Кардаш, К.Величко// ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 51 от 17.12.2013.

13. Виконавче провадження: законодавство, судова практика. / за аг.ред. Г.В. Стадника. – Київ: Юрінком інтер, 2011. – 336с.

14. Виконавче провадження в Україні: збірник законодавчих актів / упоряд. Роїна О.М. – Київ: Алерта; ЦУЛ,2011. – 112с.

15. Гук Б.М. Модернізація системи органів державної виконавчої служби в умовах адміністративної реформи. / Б.М. Гук // Право і суспільство. – Дніпропетровськ,2011. – 4. С.75-79.

16. Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. – Москва, 1976.

17. Узагальнення судової практики вирішення господарських спорів у справах, пов’язаних із визнанням виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, та повереннням стягнутого за виконавчим написом (за матеріалами справ, розглянутих Харківським апеляційним господарським судом у 2009-2010 роках та першому півріччі 2011 року) / В.І. Кухар, В.В. Афанасьєв, В.В. Лакіза, М.І.Черленяк // Актуальні питання цивільного та господарського права. – Харків,2011. – 2. С.102-119.

18. Дудин В. Предъявлено к измененнию/В. Дудин// ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 25 от 18.06.2013.

19. Драгнєвіч О. Особливості зупинення виконавчого провадження для підприємств паливно-енергетичного комплексу / О. Драгнєвич // Підприємництво, господарство і право. – К.: Ін Юре, 2011. – 2. – С. 170-173.

20. Калінін Р.С. Контрольні та наглядові процедури виконавчого провадження/ Р.С. Калінін. // Держава та регіони. – Запоріжжя,2012. – 1. – С. 45-49.

21. Науменко О. Судова концепція виконавчого провадження: критичний аналіз./ О. Науменко.// Юридична Україна. – К.: Юрініком Інтер, 2012, - 5. С. 74-81.

22. Ніколаєва І. Порядок виконання судових рішень під час провадження у справі про банкрутство. / І. Ніколаєва.// Право України. – 2013. – 8. – С. 300-308.

23. Павленко С. Проблемні аспекти звернення стягнення на заставлене майно. / С. Павленко, Н. Загрішева. / Право України. - 2010. - № 1. - стор. 200-203.

24. Павленко С. Проблеми співробітництва органів державної виконавчої служби та органів внутрішніх справ при примусовому виконанні рішень судів / С. Павленко. // Право України. – 2009. - № 8. – стор. 123-127.

25. Рудко Б.Б. Деякі проблемні питання опису майна: статус майна, процедура опису та відповідальність (на прикладі діяльності нотаріуса та державного виконавця)/ Б.Б. Рудко. // Бюлетень Міністерство юстиції України. – 2011. – 12. – С. 125-131.

26. Сіверін Д.В. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності працівників державної виконавчої служби: деякі питання сьогодення/ д.б. Сіверін.// Наше право. – Дрогобич: спеціалізоване вид-во ЮНЕСКО,2012.- № 3, ч. 3. – С. 43-48.

27. Сидоренко А. Обжалованию подлежит./А. Сидоренко// ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 25 от 18.06.2013.

28. Снідевич О.С. сутність процедури визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню/ О.С. Снідевич// Часопис Київського університету права. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького, 2012. – 3.- С.245-248.

29. Стариков Е. Повторное усмотрение/ Е. Стариков// ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 51 от 17.12.2013.

30. Харченко О.С. Визнання вчиненого нотаріусом виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню: прогалини правового регулювання/ О.С. Харченко// Часопис Київського університету права. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького, 2012. – 1.- С.209-211.

31. Цюра В. Особливості відносин представництва у виконавчому провадженні/ В. Цюра// Юридична Україна.- К.: Юрінком Інтер, 2012. – 5. – С.50-56.

32. Фурса С.Я. Щербак С.В. “Виконавче провадження в Україні”. – Київ, 2002.

33. Фурса С., Щербак С. Принципи організації та діяльності держаної виконавчої служби // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 8.

34. Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження / О. Хотинська.// Право України. - 2003. - № 3. - стор. 92-94.

35. Школа И. Неисполнимая задача/ И. Школа// ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 25 от 18.06.2013.

36. Штефан М.Й., Омельченко М.П., Штефан С.М. Виконання судових рішень // Юрінком інтер. – Київ. - 2004.

37. Щербак С. Виконавче провадження як одна з захисних функції держави/ с. ЩЕРБАК.// Право України № 11.- 2004. - стор. 108-109.

38. Юрчак В. Виконання судових рішень. Загальні питання /В. Юрчак.// Право України. – 2003. - №3.


2. Додаткова література:

 

1. Афян А. Исполняем понуждение к заключению. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 459 от 10.10.2006.

2. Бахолдина М. Как вы службу назовете, так она и… ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 475 от 30.01.2007

3. Беликов О. Взыскать с юрлица по чужим долгам. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 473 от 16.01.2007

4. Беликов О. Общие вопросы обращения взыскания. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 461 от 24.10.2006.

5. Бондаренко М. Полномочия органов ООО. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 476 от 06.02.2007

6. Бондаренко М. Солидарность или субсидиарность? ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 423 от 31.01.2006.

7. Бондаренко М. Уверенность в силе решения. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 470 26.12.2006.

8. Вихристюк О. Презумпция неприкосновенности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 455 от 12.09.2006.

9. Волков А. Как заключать мировое соглашение. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 413 от 22.11.2005.

10. Гончар И. Первая буква большая алфавита…ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 403 от 14.09.2005.

11. Дорош Г. Несостоятельность взыскания. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 459 от 10.10.2006.

12. Здоронок Г. «Серитифицированный» акционер. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 466 от 28.11.2006.

13. Коваль А. Мораторий на исполнение ареста. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 448 от 25.07.2006.

14. Козлова Е. Софизмы исполнительного производства. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 428 от 07.03.2006.

15. Матюхин В. Кто и когда должен выдать приказ? ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 376 от 07.03.2005.

16. Москаленко И. Знание свет, а незнание – тьма. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 370 от 24.01.2005.

17. Настечко К. Раскроем карты, господа юристы! ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 423 от 13.12.2005.

18. Ниничук В. Реалии защиты интересов кредитора. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 414 от 29.11.2005.

19. О путях решения различных неточностей, допущенных в процессе исполнительного производства. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 459 от 10.10.2006.

20. О содержании жалобы на действия госисполнителя. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 475 от 30.01.2007

21. О сроках исполнительного производства ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № № 475 от 30.01.2007

22. Об аспектах ареста имущества должника. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 461 от 24.10.2006.

23. Орлов А. Почему на Украине «не исполнять» хорошо. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 439 от 23.05.2006.

24. Полищук О. Дела о трансграничном банкротстве. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 466 от 28.11.2006.

25. Полищук О. Можно ли исполнить решение суда? ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 400 от 22.08.2005.

26. Поляков Б. Анализ пробелов закона о банкротстве. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - . № 476 от 06.02.2007.

27. Поляков Б. Мораторий в процедуре банкротства. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 381 от 11.04.2005.

28. Постульга В. Действенно-определенный мораторий. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 383 от 25.04.2005.

29. Руденко Т. Незнание законов освобождает от ответственности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 380 от 04.04.2005.

30. Святогор А. Нюансы обжалования действий исполнителя. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 386 от 16.05.2005.

31. Седов А. Пути усовершенствования исполнения. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 475 от 30.01.2007

32. Сильченко А. Опись – арест имущества – аукцион. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 409 от 25.10.2005.

33. Сколота П. Исполнение в процедуре банкротства. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 376 от 07.03.2005.

34. Смитюх А. Что такое процессуальные диверсии? ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 367 от 03.01.2005.

35. Талан Л. Исполнить нельзя?! Банкрот ведь… ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 396 от 25.07.2005.

36. Тарановский А. «Мартышка и очки» при исполнении. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 428 от 07.03.2006.

37. Тарасенко И. Вексельный долг платежом красен. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 431 от 28.03.2006.

38. Терещенко А. Внешнеэкономический контракт. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 409 от 25.10.2005.

39. Ткаченко Е. Исполнить нельзя, отменить! Или кто исполнит решения третейских судов? ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 377 от 14.03.2005.

40. Ткаченко Е. Спортивные достижения исполнителей. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 384 от 04.05.2005.

41. Тытыч В. «Исполнительное» банкротство в законе. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 436 от 02.05.2006.

42. Шестопалов К. ГИС меняет облик. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 386 от 16.05.2005.

43. Щербак С. Небезучасная исполнительная служба. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 423 от 31.01.2006.

44. Щербак С. Новшества для тех, кто «при исполнении»! ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 376 от 07.03.2005.

45. Щербак С. Сущность исполнительного производства. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 437 от 09.05.2006.

46.Щетка М. Не страшен нам берег венгерский. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. - № 423 от 31.01.2006.

Ресурси:

47. www.rada.gov.ua;

48. Законодавча база “Ліга”.