Сутність і специфіка естетичного.

 

1. Предмет та завдання естетики. Структура естетичного знання.

2. Основні поняття і категорії естетики: Сутність і специфіка естетичного. Прекрасне та потворне. Піднесене та низьке. Трагічне та комічне.

3. Специфіка і структура естетичної свідомості: Естетичне почуття. Естетичний ідеал.

4. Соціальна природа та функції мистецтва. Система та класифікація видів мистецтва. Основні етапи еволюції мистецтва. Синтез мистецтв як головний принцип сучасного мистецтва.

5. Специфіка естетичної діяльності: Поняття технічної естетики. Дизайн як проектна культура.

Литература:

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарики, 2004.-472с.

Етика: Навч. посіб. / За ред. Т. Г. Аболіної.— К.: Либідь,1992.-328с.

Зеленкова И.Л. Этика: тексты, комментарии, иллюстрации. - Минск: ТетраСистемс, 2001. - 549 с.

Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учеб. пособие для студентов вузов /И.Л. Зеленкова, Е.В. Беляева. - 4-е изд., стереотип. -Мн.: ТетраСистемс, 2001. - 368 с.

Некрасов А.И. Этика: Учебное пособие. — ООО «Одиссей», 2003. — 400 с.

Этика: Учебник / Под ред. А.А. Гусейнова, Е.Л. Дубко. - М.: Гардарики, 2000. - 496 с.

Литература:

Эстетика: Конспекты лекций / Под ред. проф. В. А. Лозового.- X.: ОКО, 1997.- 240 с.

Эстетика: Учеб. пособ. / Под ред. Л. Т. Левчук.— К.:Либда,1991.-260с.

Яковлев Е. Г. Эстетика.— М.: Гардарики, 1999.— 464 с.

Эстетика. Новая философская энциклопедия. -М.: Наука, 2001. - 568 с.

Эстетика. Словарь / Под ред. А.А. Беляева. - М.: Политиздат, 1989.-445 с.

Соціальна філософія. Зміст і структура моральної культури особистості.

1. Поняття суспільства, як природи і форми людського життя.

2. Проблема суспільної закономірності. Проблема суспільного прогресу.

3. Суспільство як система, основні сфери суспільного життя та їх взаємозв'язок.

4. Духовне життя суспільства, його особливості та складові.

5. Філософія політичної сфери життя суспільства: становлення цивільного суспільства.

 

 

Література: