Література

Основна

1. Гігієна стоматологічних закладів. Посібник /І.Т.Матасар, В.І.Ципріян та інші. – К.Вольф, 2010. -146 с.

2. Гігієна та екологія. – Підручник / За ред. В. Г. Бардова. - Вінниця: Нова книга, 2006. – 720 с.

3. Бардов В.Г., Сергета І.В., Степаненко Г.П., Омельчук С.Т., Швайко І.І. та ін. Загальна гігієна та екологія людини. Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету. 2002. - 213 с.

4. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни. Підручник /Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та інш.; За ред. Є.Г.Гончарука. К.: Вища шк., 1995. – 552 с.

5. Гігієна харчування з основами нутриціології. Підручник /За ред. В.І.Ципріяна. - К.: “Здоров’я” , 1999. – 568 с.

6. Общая гигиена: пропедевтика гигиены. Учебник / Е.И.Гончарук, В.Г.Бардов, Г.И.Румянцев и др., Под ред. Е.И. Гончарука. - К.: Вища шк., 1991. – 384 с.

7. Общая гигиена: пропедевтика гигиены. Учеб. для иностр. студентов / Е.И.Гончарук, Ю.И.Кундиев, В.Г.Бардов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., Вища шк. 1999. – 652 с.

8. Мізюк М. І. Гігієна: Підручник. – К.: Здоров’я, 2002.- 288с.

9. Мізюк М. І. Гігієна: Посібник для практичних занять. – К.: Здоров»я, 2002.- 256с.

10. Минх А. А.. Общая гигиена . - М.: Медицина, 1984. – 480 с.

11. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: навчальний посібник / І. І.Даценко, Р. Д. Габович. - К.: “Здоров’я, 1999. – 692 с.

Додаткова

1. Нікберг І.І., Сергета І.В., Цимбалюк Л.І. Гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 2001. – 503 с.

2. Николаев А. И., Цепов Л. М. Санитарно-гигиенический режим в терапевтических стоматологических кабинетах (отдельных). – М.: МЕД пресс-информ, 2002. – 80 с.

3. Комунальна гігієна. – Є.Г.Гончарук, В.Г.Бардов, С.І.Гаркавий та ін.; За ред. Є.Г.Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003. – 728 с.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ