Внутрішній зворотний зв'язок – це зв'язок 

Внутрішній зворотний зв'язок – це зв'язок

що охоплює всі елементи системи автоматичного керування

+ що охоплює один або декілька елементів системи автоматичного керування

виходу системи (об’єкта керування) із входом системи

між виходом елемента і його входом або між виходом і входом декількох елементів

 

44. Дія, що подається на вхід ланки або системи автоматичного керування називається:

+ вхідною

вихідною

внутрішньою

керуючою

 

45. Дія, що видається на виході ланки або системи автоматичного керування називається:

вхідною

+ вихідною

внутрішньою

керуючою

 

46. Дія керуючого пристрою на керований об’єкт називається:

вихідною

внутрішньою

+ керуючою

контрольною

 

47. Дія зовнішнього середовища на ланку або систему автоматичного керування називається:

вхідною

вихідною

внутрішньою

+ зовнішньою

 

48. Елементарна ланка, яка здійснює логічну операцію відносно дії, що подається на її входи, має назву … ланка.

елементарна

+ логічна

динамічна

частотна

49. Статичною характеристикою елементарної ланки автоматики називається залежність ……

вихідної величини від вхідної залежно від часу

+ вихідної величини від вхідної в усталеному режиміі

вхідної величини від вихідної залежно від часу

вхідної величини від вихідної в усталеному режимі

 

50. Для опису динамічних властивостей як окремих елементарних ланок, так і систем автоматичного керування взагалі, існують таки форми:

+ передатна функція

статичні характеристики

+ часові характеристики

вольт-амперні характеристики

+ частотні характеристики

+ диференціальні рівняння

 

51. Постійною часу об'єкта називається….

відношення швидкості зміни керуючого параметра до збуреного

параметр, який дорівнює часу від моменту подачі збурення до моменту, коли керований параметр досягне нового сталого значення

+ параметр, який дорівнює часу від моменту подачі збурення до моменту, коли керований параметр досягне нового усталеного значення без самовирівнювання

абсциса першої точки перетину кривої перехідного процесу h(t) з рівнем усталеного значення hст

 

52. Часом розгону об'єкта автоматизації називається….

відношення швидкості зміни керуючого параметру до збурення.

+ параметр який дорівнює часу від моменту подачі збурення до моменту, коли керуючий параметр досягне нового сталого значення.

параметр який дорівнює часу від моменту подачі збурення до моменту, коли параметр, що керує досягне нове стале значення без самовирівнювання.

абсциса першої точки перетину кривої перехідного процесу h(t) з рівнем усталеного значення hст .

 

53. Чутливістю об'єкта до збурення називається….

+ відношення швидкості зміни керованого параметру до збурення.

параметр, який дорівнює часу від моменту подачі збурення до моменту, коли керований параметр досягне нового сталого значення.

парамет,р який дорівнює часу від моменту подачі збурення до моменту, коли керований параметр досягне нового усталеного значення без самовирівнювання.

абсциса першої точки перетину кривої перехідного процесу h(t) з рівнем усталеного значення hст .

 

54. Під передатною функцією W(p) ланки або системи розуміють відношення…

Лапласового зображення відповідної вихідної величини до Лапласового зображення вхідної величини

+ Лапласового зображення відповідної вихідної величини до Лапласового зображення вхідної величини за нульових початкових умов

Лапласового зображення відповідної вхідної величини до Лапласового зображення вихідної величини за нульових початкових умов.

відповідної вихідної величини до вхідної величини за нульових початкових умов

 

Чи правильним є твердження: амплітудно-, фазочастотна характеристика елементарної ланки або САК взагалі називається характеристика, що відображає залежність відношення між амплітудами вхідних та вихідних коливань та зсуву фаз залежно від частоти коливання

+ так ні