Згідно з ГОСТ 2.701-84 Схеми автоматизації за видом мають свої шифри. Знайти відповідність.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ

ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

для проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості підготовки фахівців ОКР ″бакалавр″ напряму 6.100101 ″Енергетика
та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі″

з навчальної дисципліни ″Теоретичні основи автоматики″

Київ

″Аграрна освіта″

1. Залежно від функцій, які виконують автоматичні пристрої, існують такі види автоматизації:

+ автоматичний контроль,

комплексна автоматизація

+автоматичний захист

часткова автоматизація

+автоматичне керування

повна автоматизація

+дистанційне управління

 

2. Система автоматичного керування (САК), динаміка якої описується лінійним рівнянням (алгебраїчним, диференціальним або різницевим), має назву …

лінійна із змінними коефіцієнтами

+ лінійна

лінійна з розподіленими параметрами

лінійна із запізнюванням

 

3. Система автоматичного керування, динаміка всіх ланок якої описується звичайними лінійними диференціальними рівняннями (або лінійними алгебраїчним з постійними коефіцієнтами), має назву …

лінійна

лінійна з розподіленими параметрами

лінійна із запізнюванням

+ звичайна лінійна

 

4. Лінійна система автоматичного керування, в якій один або декілька коефіцієнтів змінюються в часі, має назву …

+ лінійна із змінними коефіцієнтами

лінійна з розподіленими параметрами

лінійна із запізнюванням

нелінійна

 

5. Система автоматичного керування, яка має тільки один (головний) зворотний зв'язок, має назву ….

багатоконтурна

одномірна

+ одноконтурна

багатомірна

 

6. Система автоматичного керування, яка має крім головного зворотного зв'язку один або декілька місцевих зворотних зв'язків, має назву ….

+ багатоконтурна

одномірна

одноконтурна

багатомірна

7. Система автоматичного керування, в якій є не менш двох регулюючих величин, має назву ….

багатоконтурна

одномірна

одноконтурна

+ багатомірна

 

8. Автоматична система, в якій алгоритм функціювання має припис підтримувати керуючу величину постійною, має назву…

+ стабілізуюча

програмна

слідкуюча

адаптивна

 

9. Автоматична система, в якій алгоритм функціювання має припис: змінювати керуючу величину відповідно до раніше заданої функції, має назву…

стабілізуюча

+ програмна

слідкуюча

адаптивна

 

10. Автоматична система, в якій алгоритм функціювання має припис: змінювати керуючу величину залежно від зміни раніше невідомої змінної величини на вході, має назву…

стабілізуюча

програмна

+ слідкуюча

адаптивна

 

11. Автоматична система, яка діє не тільки відповідно до заданого алгоритму функціювання, але й має можливість від умов самостійно змінювати свою роботу з метою досягнення найкращого режиму, має назву…

стабілізуюча

програмна

слідкуюча

+ адаптивна

12. Існують такі принципи дій систем автоматичного керування:

+принцип розімкнутого керування

+принцип компенсації (керування за збуренням)

принцип суперпозицій

+принцип керування за відхиленням

принцип випадкового пошуку

Згідно з ГОСТ 2.701-84 Схеми автоматизації за видом мають свої шифри. Знайти відповідність.

Електрична Е

Гідравлічна Г

Пневматична П

Кінематична К

Газова Х

Автоматизації А