Теоретичні відомості

Текстовий редактор MsWord, можна запустити декількома способами:

- за допомогою ярлика програми-редактора,

- піктограми редактора,

- головного меню.

Закінчити робочу з редактором можна або Файл à Выход, або закривши усі вікна (Alt+F4).

Вікно програми текстового редактора Word є стандартним вікном Windows та складається з:

- рядка, в якому є назва програми і документа та кнопки керування вікном програми;

- рядка меню з кнопками керування вікном документа;

- панелей інструментів (одна і більше);

- робочого поля документа зі смугами прокручування і кнопками задання вигляду документа;

- рядка статусу.

Рис. Вікно редактора MsWord та вікно документа.

Наявність у робочому полі І-подібного (текстового) курсора дає змогу вводити текст.

Перед сеансом роботи користувач налаштовує середовище до роботи. За допомогою команд основного меню або кнопок панелей інструментів, що їх дублюють, задають чи перевіряють ввімкнення потрібних. Найчастіше виконують такі підготовчі дії:

- задають параметри сторінки (розмір і поля);

- вибирають вигляд документа;

- вмикають панелі інструментів та лінійку;

- задають розміри абзацного відступу;

- вибирають стиль чи окремі елементи стилю майбутнього тексту (якщо стиль Обычный не влаштовує);

- вмикають засоби автоматичного перевіряння правопису;

- присвоюють паролі документу, якщо його треба захистити тощо.

Процес налаштування — це введення даних у відповідні діалогові вікна, такі як, Сервисà Параметрыта інші.

Рис. Вікно Параметры, вкладинка Общие.

Увімкнути чи вимкнути панелі інструментів можна командами Видà Панели инструментов. Найчастіше корис­туються такими панелями: Стандартная, Форматирование, Рисование.

Є декілька способів відображення документа на екрані для візуального огляду (команда Вид): звичайний, електронний, розмічений, структурований, головний документ. Найчастіше задають звичайний вигляд.

Зручно увімкнути лінійку (Вид àЛинейка), щоб простежити за горизонтальними і вертикальними розмірами сторінки, абзацними відступами тощо.