СИСТЕМА РЕЛЕЙНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ І ДИНАМІЧНИМ ГАЛЬМУВАННЯМ

Лабораторна робота № 5

1.Мета роботи

Засвоїти методи аналізу та принципи дії станції БУ5509-13А2Б релейного керування асинхронним двигуном.

2.Програма роботи

· Проаналізувати конструктивний склад станції.

· Проаналізувати режим вмиканням асинхронного двигуна до мережі живлення змінного струму.

· Проаналізувати процес встановлення режиму динамічного гальмування.

· Проаналізувати варіант реалізації автоматичного керування режимом динамічного гальмування.

· Проаналізувати захисні функції, що реалізує станція.

· Виконати запуск станції та реалізувати характерні режими її роботи.

3.Опис станції керування

Станція БУ5509-13А2Б (електрична схема на рис.7.1) представляє собою ізольовану панель, на якій змонтовано:

· В1, В2, В3 - рубильники вмикання до мереж живлення;

· В, Н, Л - контактори для вмикання двигуна до мережі змінного струму під час рушійного режиму;

· Д - контактор для вмикання двигуна до мережі постійного струму під час динамічного гальмування;

· РД, РМ, 1РМ, 2РМ, 3РМ, РН- реле для керування контакторами;

· ПР - запобіжники для захисту від струмів короткого замикання.

Функції головних апаратів:

· РД - реле керування тривалістю динамічного гальмування. Затримка у часі виникає за рахунок електропровідного кільця, що охоплює магнітопровід і уповільнює спадання магнітного потоку після вимикання котушки реле;

· РМ - захист від струмів короткого замикання в контурі котушки Д під час динамічного гальмування. Реле має механічний фіксатор розімкненого стану контактів із поверненням у робочий стан вручну;

· 1РМ, 2РМ, 3РМ - захист ліній живлення двигуна від струмів короткого замикання;

· РН - реле нульового захисту, що контролює належний рівень напруги мережі постійного струму і не дає змоги мимовільного запуску двигуна тільки за рахунок ввімкнення станції до мереж живлення.

Перемикач управління УП встановлюється за межами станції на пульті керування. Перемикач має три керуючих контакти і три положення рукоятки керування: “0” (замкнено контакт КК0), “В” (замкнено контакт КК1), “Н” (замкнено контакт КК2).

Станція має захист проти одночасного вмикання двигуна до мереж змінного та постійного струму за рахунок взаємо блокувальних контактів (контакт Д у контурах котушок В, Н, Л і контакти В, Н, Л у контурі котушки Д). Крім того, контактори напрямку В та Н мають механічний блокувальний пристрій, що робить неможливим їх одночасне ввімкнення. Контакти і котушка кожного апарату мають однакові назви.

 

4.Опис роботи схеми

Електрична схема станції показана на рис.7.1. Ввімкнення до мереж живлення здійснюється автоматом В1та рубильниками В2, В3вручну.

Станція забезпечує роботу у трьох режимах: підготовчому, рушійному та гальмовому. Режими задаються контактами КК0, КК1, КК2перемикача УП. На схемі контакти позначено розривами горизонтальних ліній, а положення - вертикальним пунктиром. Положення із замкненим станом контакту визначені помітними крапками під лінією контакту.

Підготовчий режим виникає після послідовного вмикання В1, В2, В3 та установлення перемикача УП у положення “0”. Вмикається РН і вмикає свої контакти, що шунтують КК0 і готують вмикання контурів котушок В, Н, Л.

Рушійний режим виникає, якщо після завершення підготовчого режиму перевести УП у одно із робочих положень (“В” або ”Н”). У положенні “В”, наприклад, вмикається контакт КК1, одержує живлення котушка контактора В.Вмикається контактор Віз вмиканням однойменних контактів у статорних контурах та у контурі живлення котушки Л. Вмикається контактор Л. Контактами В та Л двигун вмикається до мережі живлення змінного струму і починає рух. Одержує живлення котушка РД і вмикає свої контакти у контурі котушки Д, готуючи режим динамічного гальмування. У положенні “Н” замість В вмикається Н. Двигун обертається у протилежному напрямку.

Динамічне гальмування виникає після рушійного режиму встановленням УП у положення “0”. Контури котушок В, Н, ЛтаРД розриваються, а котушки Д вмикається. Двигун вимикається із мережі змінного струму та вмикається до мережі постійного струму. Встановлюється режим динамічного гальмування. Тривалість режиму контролюється за допомогою реле РД, яке розриває контур котушки Д через певний проміжок часу.

Станція забезпечує такі захисні функції:

· “Нульовий” захист від мимовільного запуску двигуна під час ввімкнення станції до мереж живлення. Захист здійснюється реле РН, котушка якого первісно вмикається через контакт КК0, замкнений тільки у нульовому положенні УП.

· Максимальний струмовий захист контурів змінного струму за допомогою реле 1РМ, 2РМ, 3РМ, що діють у складі автомата В1

· Максимальний струмовий захист за допомогою реле РМ, контакти якого розривають контур живлення котушки Д і повертаються у робочий стан тільки вручну.

· Максимальний струмовий захист керуючих контурів релейної системи запобіжниками ПР.

Апарати постійного струму забезпечують найбільшу швидкодію та надійність, мають у складі зручні електромагнітні реле часу.

 

 

5.Зміст звіту

· Назва,мета та програма роботи.

· Електрична схема станції (рис. 5.1.).

· Необхідні нотатки до виконання та захисту роботи.

 

6.Контрольні запитання

Які функції виконує станція БУ5509-13А2Б? Які апарати вмикають двигун до мережі змінного струму? Як змінюється напрямок обертання вала двигуна в лабораторній роботі? Як встановити режим динамічного гальмування? Які елементи здійснюють електричне блокування ? Для чого використовується механічне блокування? Як виконати підготовчий режим станції? Для чого у схемі станції використовується реле РН? За яких умов встановлюється режим динамічного гальмування? Яка причина може не дозволяти динамічного гальмування ? Для чого і як використовується реле РД? Чим відрізняються умови вмикання та вимикання контактів РД та РМ у контурі котушки Д? Як реалізується нульовий захист ? Як реалізується захист від аварійних струмів ?

 

 

 

Рис. 5.1. Електрична схема станції БУ5509-13А2Б