СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Агранофф Р. Напрямки адміністративної реформи / Р. Агранофф //. - К. : Вид-во ПСП, 2001. - 11 с.

2. Адміністративна реформа : питання та відповіді / Н. Гнидюк, О. Лещенко, Я. Гонціаж // [за консулт. І. Коліушка, В. Авер’янова]. – К. :, 2000. – С. 5 - 8.

3. Адміністративне право України :[Підруч.] / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

4. Аникин Б. А. Высший менеджмент для руководителя : [Учеб. пособие] / Б. А. Аникин. – М. : Издательский Дом “ИНФРА-М”, 2000. – 135 с.

5. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функ­ци­­о­нальные вопросы) : [Учебное пособие]. - М.: ОАО "НПО "Экономика", 2000. - 302 с.

6. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : [Курс лекций] - М. : Юрид. лит., 1997. - 400 с.

7. Атаманчук Г.В.Теория государственного управления: [Курс лекций] / Атаманчук Григорий Васильевич. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2006. – 584 с.

8. Бай С. І. Операційний менеджмент : Практикум : [Навч. посібн.] / Бай С. І., Іванова І. В., Микитенко Н. В. – К. : КНТЕУ, 2001. – 422 с.

9. Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

10. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : [Навчальний посібник] [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. :ВПЦ АМУ, 2010. – 276 с.

11. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : [Навчальний посібник] [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К. :ВПЦ АМУ, 2010. – 296 с.

12. Бакуменко В. Д. Проблемні аспекти становлення адміністративної культури в органах державної влади в Україні (за матеріалами експертного ослід­ження) / В. Д. Бакуменко, Ю. Г., О. П. Губа, Ю. Г. Кальниш // Акт. пробл. держ. управ.: Зб. наук. праць Нац. ака­демії держ. упр. при Пре­зидентові України : Одесь­кий регіон. ін-т держав. упр. - 2004. - № 3 (19). - С. 4-12

13. Бакуменко В. Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління: [Навч. посіб.] / Бакуменко В. Д., Надолішній П. І. – К.: Міленіум, 2003. – 256 с.

14. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень : проб­ле­ми теорії, методології, практики : [Моногр.] - К. : Вид-во УАДУ, 2000. - 320 с.

15. Бакуменко В. Д. Методологія системних досліджень в державному управлінні : [Навч. посіб.] / Бакуменко В. Д., Кравченко С.О. – К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 116 с.

16. Бакуменко В. Д. Характерні особливості та пріо­ри­тет­ні напрями удосконалення діяль­ності керівника в органах державної влади України / В. Д. Бакуменко, Ю. Г. Кальниш, О. П. Губа // Вісн. Держ. служби Укра­ї­ни. - 2004. - № 4. - С. 28 - 37.

17. Бакуменко В.Д. Базові моделі дослідження проблем удосконалення діяльності керівника в органах державної влади / В. Д. Бакуменко, О. П. Губа // Акт. пробл. держ. управ. : Зб. наук. праць Нац. ака­демії держ. упр. при Пре­зидентові України: Дніпро­петровський регіон. ін-т держав. упр. - 2004. – Вип. 2 (16). - С. 163-171.

18. Бакуменко В.Д. Методологічні "наголоси" прийняття сучасних управлінських рішень / Бакуменко В. Д., Сурмін Ю. П. // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 14-24.

19. Білоус А. О. Політико-правові системи : світ і Україна : [Навч. посіб.] / Білоус А.О. – К.: АМУПП, 2000. – 200 с.

20. Браун, М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / М. Пол Браун // [Пер. з англ.] - К. : Основи, 2000. - 243 с.

21. Виконавча влада в Україні : [Навч. посіб.] // За заг. ред. Н.Р. Нижник. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 128 с.

22. Винниченко В. Відродження нації : У 3 ч. - Репр. відтв. вид. 1920 р. - К. : Політвидав України, 1990. - Ч. 1. - С. 255.

23. Волкова В. Н. Теория систем и методы ана­ли­за в управлении и связи / Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и связь, 1983. - 248 с.

24. Воронков А.А. Методы анализа и оценки государственных программ в США / А. А. Воронков. - М. : Наука, 1986. - 190 с.

25. Воронкова В. Г. Муніципальний менеджмент : [Навч. посіб.] / В. Г. Воронкова. – К. : ВД "Професіонал", 2004. – 256 с.

26. Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани // [3-е изд., перераб.]. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. - 332 с.

27. Гвишиани Д.М. Организация и управление : Социологический анализ буржуазных теорій / Д. М. Гвишиани. - М. : Наука, 1970. - 383 с.

28. Глухов В. В. Менеджмент : [Учеб.] / В. В. Глухов. – СПб. : Спец. лит., 2000. – 700 с.

29. Гольдштейн Г. Я. Основы менеджмента : [Учебное пособие] / Г. Я. Гольдштейн // изд. 2-е, дополненное и переработанное. — Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. – 150 c.

30. Гончаров В. В. Важнейшие понятия и концепции в современном управлении / В. В. Гончаров.- М.: МНИИПУ, 1998. - 176 с.

31. Государственное управление : основы теории и организации: [Учебн.] // [под ред. В. А. Козбаненко]. – М. : Статут, 2002. – Т.1 – 360 с.

32. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л.. - К.: Генеза, 1995. - С. 235-250.

33. Грушевський М. С. Історія України-Руси : В 11 томах / М. С. Грушевський. – К., 1991 – 1996.

34. Гурне Б. Державне управління / Бернар Гурне. – К.: Основи, 1993. – 165 с.

35. Делокаров К. Х. Системная парадигма современной науки и синерге­тика / К. Х. Делокаров // ОНС (общественные науки и современность). - 2000. - № 6. - С. 110 -118.

36. Державна митна служба України : [Електронний ресурс] // Стаття у ВІКІПЕДІЇ / Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.

37. Державне управління : [Словник-довідник] / Уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. творчого кол.), Д. О. Безносенко, І. М. Варвар та ін. // [За. заг. ред. Князєва В. М., Бакуменка В. Д.] - К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.

38. Державне управління : [Навч. посіб.] / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; [За ред. А.Ф. Мельник]. – К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с.

39. Державне управління : Курс лекцій / В. Д. Бакуменко, Д. І. Дзвінчук, О. С. Поважний. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 536 с.

40. Державне управління : проблеми адміністративно-правової теорії та практики / [за заг. ред. В.Б. Авер’янова]. – К. : Факт, 2003. – 384.

41. Державне управління : Словн.-довідник /Уклад.: В.Д.Бакуменко (кер. творчого кол.), Д.О.Безносенко, В.М.Князев, С.О.Кравченко, Л.Г.Штика та ін.; [За заг. Ред. В.М.Князева, В.Д.Бакуменка]. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.

42. Державне управління : теорія і практика / Авер’янов В. Б., Цвєтков В. В., Шаповал В. М. та ін.]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

43. Державне управління : філософські, світоглядні та методологічні проблеми : [Моногр.] / Кол. авт.; [за заг. ред. В. М. Князєва]. – К. : Вид-во НАДУ. – Міленіум, 2003. – 320 с.

44. Державне управління в Україні : наукові, правові, кадрові та організаційні засади : [Навч. посіб. / [за заг. ред. Н. Р Нижник, В. М. Олуйка]. – Львів : Вид-во „Львівська політехніка”, 2002. – 352 с.

45. Державне управління в Україні : організаційно-правові засади: [Навч. посіб.] / Н.Р. Нижник., С.Д. Дубенко, В.І. Мельниченко та ін.; [За заг. ред. проф. Н.Р. Нижник]. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 164 с.

46. Державне управління в Україні : централізація і децентралізація : [Моногр.] / Кол. авт.; [Відпов. ред. – проф. Н.Р. Нижник]. – К. : УАДУ при Президентові України, 1997. – 448 с.

47. Державне управління і менеджмент : [Навч. посібник у таблицях і схемах] // [За заг. ред. Г.С. Одінцової]. – Х. : ХарРІ УАДУ, 2002. - 492 с.

48. Державне управління та державна служба : [Словник-довідник] / Уклад. О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.

49. Десять кроків назустріч людям : Програма кандидата на пост Президента України Ющенка В.А., 9 липня 2004 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.yuschenko.com.ua/

50. Дзвінчук Д. І. Психологічні основи ефективного управління : [Навч. посібн.] / Дзвінчук Д. І. – К. : ЗАТ “Нічлава”, 2001. – 280 с.

51. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / Питер Друкер. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 272..

52. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и опти­маль­ные решения / Пер. с англ. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 1998. - 288 с.

53. Друкер П. Практика менеджмента / Питер Друкер. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 400.

54. Дункан Дж. Основопологающие идеи в менеджменте : Уроки осново­по­ложников менеджмента и управленческой практики / [Пер. с англ.] - М. : Дело, 1996. - 272 с.

55. Економічний словник-довідник // Укл. : М. А. Сіроштан та ін. – Х.: РВВ ХДЕУ, 1999. – 148 с

56. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П.Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; [за заг. ред.. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна]. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

57. Енциклопедія державного управління [за заг. ред.. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна]; у 8 томах. – Т. 2. – К. : НАДУ, 2011. – 760 с.

58. Енциклопедія державного управління / [за заг. ред.. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна]; у 8 томах. – Т. 1. – К. : НАДУ, 2011. – 760 с.

59. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки : [Послання Президента України до Верховної Ради України] // Урядовий кур'єр. – 2002 – №100. – С. 5-12.

60. Зайцев Г. Г. Управление персоналом : [Учеб. пособие] / Г. Г. Зайцев. – СПб.: Северо- Запад, 1998. – 310 с.

61. Закон України "Про державну службу" вiд 17.11.2011 № 4050-VI [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://nads.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_ id=547847&cat_id=34595.

62. Іванова І. В. Менеджер – професійний керівник : [Навч. посіб.] / Іванова І. В. – К. : КНТЕУ, 2001. – 107 с.

63. Іванова І. В. Менеджмент підприємства. Практикум : [Навч. посібн.] / Іванова І. В. – К. : КНТЕУ, 2001. – 247 с.

64. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента: [Учебн. для студ. вузов] / Кабушкин Николай Иванович. – Минск: Финансы, учет, аудит, 1997. – 284 с.

65. Кальниш Ю. Г. Етика влади й розвиток культури державного управління в Україні // Розвиток культурного потенціалу державних службовців в Україні : Наук. праці. / [За заг. ред. В. А. Ребкала]. - Київ-Житомир, "Полісся". 2002. - С. 190 – 205.

66. Карданская Н. Л. Основы принятия управленческих решений : [Учеб. посо­бие]. - М. : Рус. Деловая Лит-ра, 1998. - 288 с.

67. Киричук В. В. Історія державного управління в Україні : [Навч. посіб.] / Киричук В.В., Тимцуник В. І. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. – С. 24 – 49; 98 – 119; 205 – 213.

68. Кнорринг В. И. Искусство управления : [Учебник] / В. И. Кнорринг - М. : Изд. БЕК, 1997. - 288 с.

69. Кодекс законів про працю України : [Кодекс України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами, внесен. згідно із 63 Законами України у 1992-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – 17 грудня.

70. Колот A. M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : [Навч. посіб.] / A. M. Колот. – К.: КНЕУ, 1998.

71. Конспект лекцій “Основи менеджменту” : [Електронний ресурс] // Бібліотека економіста. – Режим доступу : http://library.if.ua/books/3.html.

72. Конституція України : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р (із змінами, внесен. Законом України від 08.12.2004 № 2222-IV)] // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30 – 23 липня – С. 141.

73. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К. Центр політико-правових реформ та Центр розвитку українського законодавства, 1998. – С. 7 - 27, 49 - 51.

74. Кравченко Б. О. Адміністративна реформа в Україні : стан та перспективи / Б. О. Кравченко // Вісн. УАДУ. - 1997. - № 3-4. - С. 13 - 21.

75. Кравчук Л. М. Адміністративна реформа в Україні: стан і перспективи / Л. М. Кравчук // Вісн. УАДУ. - 1998. - № 1. - С. 13 - 23.

76. Краснейчук А. О. Становлення та розвиток консультаційної діяльності в державному управлінні України : автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / А. О. Краснейчук; Академія муніципального управління. - К. : 2008. - 20 с.

77. Кунц Г. Управление : системный и ситуационный анализ управленческих функцій : В 2 т. / Кунц Г., О'Доннел С. //[Перевод с англ.]. – М., 1981. – Т. 1. – С. 147.

78. Кунц Г. Управление : системный и ситуационный анализ управленческих функцій : В 2 т. / Кунц Г., О'Доннел С. //Перевод с англ. – М., 1981. - Т. 2. - 512 с.

79. Кхол Й. Эффективность управленческих решений / Й. Кхол // [Пер. с чешск.]. - М. : Прогресс, 1975. - 165 с.

80. Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестройки /Б. М. Лазарев. - М. : Юрид. лит., 1988. - 320 с.

81. Литвак Б. Г. Управленческие решения /Б. Г. Литвак. - М. : Ассоциация авторов и из­да­телей "Тандем", Изд-во ЭКМОС, 1998. - 248 с.

82. Луговий В. Проблеми та пріоритети удосконалення добору, розстановки й підготовки кадрів державного управління в Україні / Луговий В., Князєв В., Куценко В., Литвинов Г. // Вісн. УАДУ. - 2001. - № 4. - С. 5-19.

83. Малиновський В. Я. Державне управління : [Навч. посіб.] / Малиновський Валентин Ярославович. – Луцьк : ред.-вид. вид-ня “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.

84. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / Малиновський Валентин Ярославович. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с.

85. Мамонова В. В. Методологія управління територіальним розвитком : [Моногр.] / В. В. Мамонова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 196 с.

86. Мельник Л. П. Психологія управління : [Курс лекцій] / Мельник Л.П. // [2-ге вид., стереотип.]. – К. : МАУП, 2002. – 176 с.

87. Месарович М. Теория иерархических много­уров­невых систем / Месарович М., Мако Д. и Такахара И. // [Пер. с англ. под ред. Г.С. Поспелова]. - М. : Мир, 1973. - 344 с.

88. Мескон М. Х. Основы менеджмента / Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури // Пер. с англ. - М. : Дело ЛТД, 1994. - 702 с.

89. Методологія державного управління : [Словник-довідник] / Уклад. : В.Д.Бакуменко (кер. автор. кол), Д.О.Безносенко, С.В.Бутівщенко та ін.// [За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка]. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 196 с.

90. Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильнер. - М. : ИНФРА, 1998. - С. 5 - 24.

91. Мошек Г. В. Менеджмент підприємства : [Підруч.] / Мошек Г. В., Гомба Л. А., Піддубна Л. П. – К. : КНТЕУ, 2002.

92. Надолішній П. І. Національна традиція публічної влади й управління та її значення на етапі адміністративної реформи / П. І. На долішній // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. Вип. 12. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – С. 40 – 58.

93. Научные школы и направления менеджмента : [Электронный ресурс] // [Материал из Википедии]. – Режим доступа (с экрана) : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0

94. Нижник Н. Р. Державне управління в Україні : організаційно-правові засади : [Навч. посіб.] / Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко та ін. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. - 164 с.

95. Нижник Н. Р. Проблеми сьогодення державного управління в Україні / Н. Р. Нижник // Університетські наукові записки. – 2007. – № 3 (23). – С. 14-19.

96. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління / Нижник Н. Р., Машков О. А. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с.

97. Новіков Б. В. Основи адміністративного менеджменту : [Навч. посіб.] / Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В.. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – 560 с.

98. Оболенський О. Ю. Державна служба України : реалізація системних поглядів щодо організації та функціонування / О. Ю. Оболенський. – Хмельницький : «Поділля». – 1999. – 294 с.

99. Органи державної влади в Україні : структура, функції та перспективи розвитку : [Навч. посіб.] / Нижник Н. Р., Дубенко С. Д., Плахотнюк Н. Г. та ін. / [За заг.ред. Н.Р.Нижник]. – К. : ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2003. – 288 с.

100. Організаційна поведінка / Д. Гелрігел, Дж. В. Слокум-молодший, Р. В. Вудмен, Н. С. Бренінг; [пер. з англ.]. – К. : Основи, 2001. – 726 с.

101. Орлов А. И. Менеджмент : [Учебник] /А. И. Орлов. — М. : Издательство «Изумруд», 2003. — 298 с.

102. Пал Л. Аналіз державної політики / Леслі А. Пал // Пер. з англ. - К. : Основи, 1999. - 422 с.

103. Палеха Ю. І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури / Ю. І. Палеха. – К. : Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 211 с.

104. Паркинсон С.Н. Искусство управления // Паркинсон С. Н., Рустомджи М. К. // [Пер. с англ.] - М. : Агенст­во "ФАИР", 1998. - 272 с.

105. Пірен М. І. Конфліктологія : [Підруч.] / М. І. Пірен. – К. : МАУП, 2003. – 360 с.

106. Пригожин А. И. Организационные управленческие паталогии / А. И. Пригожин // Об­ще­ст­венные науки и современность. - 1998. - № 3. - С. 16-23.

107. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році : [Послання Президента України до Верховної Ради України] // Офіційне видання. – К. : Держкомстат України, 2006. – 182 с.

108. Про Державну митну службу України : [Указ Президента України від 29.11.1996 № 1145/96 (із змінами, внесеними згідно з 4 Указами Президента у 1998-2006 рр.)] // Урядовий кур’єр. –1996. – 5 грудня. – № 228.

109. Про Державну митну службу України: // Указ Президента України в редакції від 23.03.98 р. № 216/98 .

110. Про державну службу : [Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII (із змінами, внесен. згідно із 15 Законами у 1995-2007 рр.)] // Відом. Верховної Ради . – 1993. – № 52. – 28 грудня. – С. 490.

111. Про державну таємницю : [Закон України від 1994 № 3855-XII (із змінами, внесен. згідно із 3 Законами у 2003-2008 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – 19 березня. – С. 93.

112. Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України: [Указ Президента України від 12.03.1996 № 179/96] // Урядовий кур’єр. – 1996. – 28 березня.

113. Про засади запобігання та протидії корупції : [Закон України від 11.06.2009 № 1506-VI (із змінами, внесен. згідно із 2 Законами у 2009-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 2009. – № 45. – 6 листопада. – С. 1675, Ст. 691.

114. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим : [Закон України від 23.12.1998 № 350-XIV (із змінами, внесен. згідно Законом у 2009 р.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 5. – 12 грудня. – С. 43.

115. Про затвердження Положення про Державну митну службу України: [Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940 (із змінами, внесеними згідно з 2 Постановами КМ у 2008 р.)] // Офіц. вісник України. – 2007. – № 53. – 30 липня. – С. 92.

116. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : [Постанова Кабінету Міністрів України від від 18 липня 2007 р. N 950] [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=950-2007-%EF

117. Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади: [Указ Президента України від 15.12.99 № 1573/99 (із змінами, внесен. згідно із 45 Указами у 2000-2007 рр.)] // Офіц. вісник України. – 1999. – № 50. – 31 грудня. – С. 11.

118. Про інформацію : [Закон України вiд 02.10.1992 № 2657-XII (із змінами, внесен. згідно із 7 Законами у 2000-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – 1 грудня. – С. 650.

119. Про Кабінет Міністрів України : [Закон України від 16 травня 2008 р. № 279-VI] // Відом. Верховної Ради України. – 2008.– № 25.– 20 черв. – С. 241.

120. Про Комісію з питань адміністративно-територіального устрою : [Указ Президента України від 8 серпня 2000 року № 966/2000] // Урядовий кур’єр. - 2000. – № 148. – С.- 9; http:// www.rada.kiev.ua.

121. Про місцеве самоврядування в Україні : [Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами і доповн. внесен. 46 Законами України у 1998-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С. 170.

122. Про місцеві державні адміністрації : [Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV (із змінами і доповн. внесен. 23 Законами України у 2001-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – 28 травня. – С. 190.

123. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : [Указ Президента України вiд 9 грудня 2010 року № 1085/2010] [Електроний ресурс] / - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12584.html.

124. Про першочергові заходи з проведення в Україні адміні­с­тра­тив­ної реформи : [Указ Президента України від 20 листоп. 1998 р. № 1284/8] // Збірник Указів Президента України. - 1998. - Вип. 4. - С. 116.

125. Про Положення про Головне управління державної служби України : [Указ Президента України вiд 02.10.1999 № 1272/99 (із змінами, внесен. згідно із 6 Указами у 2000-2006 рр.)] // Офіц. вісник України. – 1999. – № 40. – 22 жовтня. – С. 26.

126. Про систему центральних органів виконавчої влади : [Указ Президент України від 15 грудня 1999 року № 1572/99 (із змінами і доповненнями внесеними згідно з 18 указами Президента України у 2000-2006 рр.)] // Офіц. вісник України. – 1999. – № 50. – 31 грудня. – С. 8.

127. Про склад Кабінету Міністрів України: [Указ Президента України вiд 15.12.1999 № 1574/99 (із змінами, внесен. згідно із 12 Указами у 2001-2005 рр.)] // Офіц. вісник України. – 1999. – № 40. – 22 жовтня. – С. 26.

128. Про столицю України – місто-герой Київ : [Закон України від 15.01.1999 № 401-XIV (із змінами, внесен. згідно із 9 Законами у 2007-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – 19 березня. – С. 79.

129. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні : [Указ Президента України від 14 квітня 2000 року № 599 /2000] [Електроний ресурс] / Режим доступу : http:// www.rada.kiev.ua.

130. Проблеми і перспективи України : аналітичні матеріали / кол. авт. : В. Д. Бакуменко, Н. В. Грицяк, О. П. Губа та ін. // [За заг. ред. В. М. Князєва, Ю. П. Сурміна, Л. Г. Штики].– К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 180 с.

131. Пухтинський М. О. Проблеми розвитку місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи та здійснення державної регіональної політики / М. О. Пухтинський. - Вісн. УАДУ. - 2000. - № 3. - С. 20-22.

132. Райт Г. Державне управління / Глен Райт. – К : Основи, 1994. – 191 с.

133. Ребрин Ю. И. Управление качеством : [Учебное пособие] / Ю. И. Цебрин. - Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2004. 174 с.

134. Реформа публічного управління в Україні : виклики, стратегії, майбутнє : [Моногр.] / Національна академія держ. управління при Президентові України; [І. А. Грицяк (відп. ред.)]. – К. : “К.І.С.”, 2009. – 240 с.

135. Реформування державного управління в Україні : проблеми і перспек­тиви / Кол. авт.; [Наук. керів. В. В. Цвєтков]. - К. : Оріяни, 1998. - 364 с.

136. Розробка державної політики. Аналітичні записки : [презентації лекцій канадських професорів Л. Пала та П. Брауна ] / Укл. О. І. Кілієвич, В. Є. Романов. - К. : Вид-во "К.І.С.", 2002. - 320 с.

137. Румянцева З. П. Общее управление орга­ни­за­цей : принципы и процессы / Румянцева З. П., Филинов Н. Б., Шрамченко Т. Б. // 17-модульная программа для менеджеров "Уп­рав­ление развитием организации". Модуль 3. - М. : "ИНФРА-М", 1999. - 336 с.

138. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация си­стем / Саати Т., Кернс К. // [Пер. с англ.]. - М. : Радио и связь, 1991. - 224 с.

139. Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. Менеджмент в органи­­зациях / [Сокр. пер. с англ.] - 15-е изд. - М. : Экономика, 1995. - 335 с.

140. Семигин Г. Ю. Социологическая энциклопедия : В 2 т. / Г. Ю. Семигин, В. Н. Іванов // Т. 1 / Національній общественно-научный фонд. – М. : Мысль, 2003. – 694 с.

141. Сергеев А. Л. Институты управленческой парадигмы / А. Л. Сергеев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – № 2. – С. 55-66.

142. Сергеев А. Л. Рыночный инструментарий менеджмента : генезис и эффективность / А. Л. Сергеев. — Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. – 200 с.

143. Серьогін С. М. Державний службовець у відносинах між державою і суспільством : Монографія / С. М. Серьогін. – Дніпропетр. : ДРІДУ НАДУ, 2003. – 456 с.

144. Социологические исследования в системе государственной службы : 1992-2002 // Информационно-аналитические материалы кафедры государственной службы и кадровой политики Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва-Орел : Изд. ред. журнала “Образование и общество”, 2002. – 314 с.

145. Спицнадель В. Н. Системы качества (в соответствии с международными стандартами ISO семейства 9000) : [Учебн. пособие] / В. Н. Спицнадель. - СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. - 336 с.

146. Стратегія проведення в Україні адміністративної реформи (проект) /Лист Адмін. Презид. України від 26 лист. 2001 р. №25-5/1. – 13 с.

147. Субтельний О. Україна : історія / О. Субтельний. - К. : Либідь, 1994. – С. 5 – 6; 450 – 479 [ рос. мова].

148. Українське державотворення : невитребуваний потенціал : [Словник-довідник] / [За ред.О.М. Мироненка]. - К., Либідь, 1997. - С. 27 – 29; 38 - 47; 219 – 220; 223 – 224; 242 – 245; 248 – 252; 275 –277; 345 – 349; 387 – 394; 406 – 408; 526 – 531.

149. Управление персоналом организации : [Учебн.] / [Под ред. А.Я. Кибанова]. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 638 с.

150. Управління суспільним розвитком : [Словник-довідник] // Уклад. : В. Д. Бакуменко, С. О. Борисович, О.А. Бутрін та ін. [заг. ред. А. М. Михненко, В. Д. Бакуменко]. - К. : НАДУ, 2006. - 248 с.

151. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения / Р. А. Фатхутдинов. - М. : ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998. - 272 с.

152. Фінансове право України : [Навч. посіб.] / [За заг. ред. В. П. Нагребельного]. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2004. – 320 с.

153. Фомичев А. Н. Административный менеджмент : [Учебное пособие] / А. Н. Фомичев //. – 2-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорація «Дашков и К», 2004. – 228 с.

154. Храмов В.О. Основи управління персоналом : [Навч.-метод. посіб.] / В. О. Храмов, Бовт рук А.П. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.

155. Цветков В. В. Руководитель в аппарате госу­дар­с­т­вен­ного управления : Организационно-правовые проблемы / Цветков В. В., Аверьянов В. Б. и др. - К. : Наук. думка, 1988. - 344 с.

156. Цвєтков В. В. Демократія-Управління-Бюрократія : в контексті модернізації українського суспільства : [Моногр.] / Цвєтков В. В., Горбатенко В. П. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

157. Цвєтков В. В. Державне управління : основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / Цвєтков В. В. – X. : Вид-во “Право”, 1996. – 164 с.

158. Цыруль О. А. Менеджмент у державних організаціях : Навчальний посібник / О. А. Цыруль. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 142.

159. Юридична енциклопедія : в 6 т. // [Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.]. – К. : Укр. енцикл., Т. 1 : А – Г. - 672 с.; Т.2 : Д – Й. - 744 с.

160. Яцуба В. Г. Удосконалення кадрового забезпечення органів влади - ос­нова підвищення ефективності державного управління // Зб. наук. праць Української Академії державного управління при Президентові України. - 1999. - № 1. - С. 107-117.

161. Beetham D. Bureaucracy : [Paperback] / David Beetham. – The University of Minnesota Press, 1987. – 137 p.

162. Drucker P. The Practice of Management. - 15th pr. - Pan Books in asso­ciation with William Heinemann, 1982. - 480 p.

163. Duncan W. When Necessity Becomes a Virtue : The Case for Taking Stra­te­gy Seriously / Duncan W. // Journal of General Management. - 1987. - Winter. - № 13. - Р. 28-42.

164. Jacques E. A General Theory of Bureaucracy / Jacques E. // Elliott Jacques. – New York: Halsted Press, 1976. – 412 p.

165. Meyer H. Split Roles in Performance Appraisal / Meyer H., Kay E., French J. // Har­vard Business Review. - 1965. - Jan., Feb. - № 43. - Р. 123-129.

166. Schuman D. Public Administration in the United States / Schuman D., Olufs D. // - Se­cond Edition. - D.C. Heath and company. - Lexington, Massachusetts, Toronto, 1993. - 533 p.

167. Simon H. Making Management Decisions : the Role of Instition and Emo­tion / Simon H. // Akademy of Management Executive. - 1987. - Feb. - № 1. - Р. 57-64.

 


[1] Докладніше ця категорія розглядається в Розділі 9. “Управління персоналом в системі державної служби”.

[2] Примітка. Соціальне нормування в державному управлінні є засобом регламентації системи виконавчої влади у здійсненні державно-владних повноважень згідно з нормами законодавства, адміністративного, цивільного права та ін.

[3] Зміст теми формується відповідно до конкретного органу виконавчої влади (державної установи).