Задача 3

Розподілити приріст продукції за наступними чинниками – зростання виробітку, зміни використання робочого часу і чисельності робітників в абсолютних і відносних величинах на основі даних, наведених в таблиці.

Показники Базисний період Звітний період
Обсяг товарної продукції, тис. грн.
Кількість робітників, чол.
Кількість годин, відпрацьованих всіма робітниками тис. год.

Доповідь студентів з приводу:

1. Сутність, об’єкт і цілі аудиту в сфері праці.

2. Номенклатура справ з кадрового діловодства.

3. Сутність моніторингу соціально-трудової сфери і його концептуальні положення.

4.Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку персоналу

5.Зарубіжний досвід проведення аудиту у сфері праці та можливість використання його елементів в національній економіці України.

6.Державна статистична звітність з питань праці.

 

Практичне заняття 17

Тема 14. СистемА управління трудовими ресурсами

Форма проведення заняття – семінар.

На початку заняття проводиться вибірковий опит студентів за пройденим на лекціях теоретичним матеріалом. Обговорюються наступні питання:

1. Назвіть особливості управління трудовими ресурсами.

2. Назвіть елементи структура системи управління трудовими ресурсами.

3. Охарактеризуйте склад підсистеми формування робочої сили.

4. Охарактеризуйте склад підсистеми управління процесами розподілу трудових ресурсів.

5. Охарактеризуйте склад підсистеми управління процесом використання робочої сили.

6. Сформулюйте загальну мету і принципи системи управління трудовими ресурсами.

7. Назвіть цілі та напрями управління кадрами на рівні підприємства.

8. Які існують підходи до управління людським фактором.

Далі відбувається звітування студентів стосовно виконання завдання отриманого від викладача на попередньому заняті. Перелік можливих завдань:

1. Навести і прокоментувати штатний розклад служби персоналу. Включити до звіту Положення про службу персоналу та (якщо така є), посадову інструкцію керівника служби персоналу або менеджера (інспектора) з кадрової роботи.

2. Описати, якими методами, засобами регулюється використання робочого часу в організації, включити до звіту фактичний баланс використання робочого часу за минулий звітний рік.

3. Вивчити, як в організації вирішуються питання розвитку соціального партнерства, чи є колективний договір, коли він укладений, як він виконується. Навести структуру колективного договору, додати його копію. З’ясувати, що відомо працівникам про Генеральну угоду, про угоди на рівні галузі та регіону (у разі відсутності колективного договору питання опрацювати на прикладі правил внутрішнього трудового розпорядку)

4. Розробити кар’єрограму для конкретного працівника організації. Кар’єрограма – це графічний опис того, що повинно відбуватись чи відбувається з людьми на різних етапах кар’єри. Кар’єрограма складається із двох частин. Перша частина містить перелік посад по висхідній лінії, які працівник може займати протягом свого трудового життя із зазначенням строків заняття посад у роках. Друга частина містить характеристику форм і методів професійного навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки із зазначенням строків проходження навчання.

5. Проаналізувати чинну систему оцінювання різних категорій персоналу: періодичність, методи, процедури. Зробити висновки щодо її об’єктивності. Навести конкретні приклади.

6. Вивчити і описати порядок, форми, методи визначення посадових обов’язків, завдань, відповідальності на прикладі конкретних структурних підрозділів, категорій персоналу та посадових осіб. Навести зразки документів.

7. Розрахувати за фактичними даними та проаналізувати показники обороту, плинності та стабільності персоналу. Розробити пропозиції.

8. Провести фотографію робочого дня керівника (професіонала чи фахівця), виявити причини втрат робочого часу та розробити рекомендації щодо продуктивнішого його використання.

Доповідь студентів з приводу:

1.Зміст і завдання стратегії та політики управління персоналом організації та її залежність від генеральної стратегії розвитку організації.

2.Кодекс законів про працю України та його значення в управлінні персоналом.

3.Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності.

4.Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників.

5.Абсентеїзм, його причини, наслідки та методи регулювання.

 

Список рекомендованої літератури:

1. Андросова Л.А. Экономика труда. / Л.А. Андросова: учеб. пособ. ‑ Пенза: Изд-во Пенз.гос. ун-та, 2005. ‑ 160 с.

2. Богиня Д.П. Основи економіки праці / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. ‑ К.: Знання-Прес, 2000. ‑ 361 с.

3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини / О.А. Грішнова: підр. – К.: Знання, 2006. – 559 с.

4. Завіновська Г.Т. Економіка праці / Г.Т. Завіновська: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.

5. Кодекс законів про працю: за станом на 03 березня 2010 р. / Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=d.

6. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2003.

7. Конспект лекций по дисциплине «Экономика труда и социально-трудовые отношения» для студентов экономических специальностей заочной формы обучения /И.П. Парлюк – Мариуполь: ПГТУ, 2006г.- 97 с.

8. Коул Д. Управление персоналом в современных организациях / Д. Коул: пер. с англ. Н.Г. Владимирова. – М.: ООО «Вершина», 2004. – 352 с.

9. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: навч. посіб. / В.А. Савченко. – К.: КНЕУ, 2002. – 351 с.

10. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати / За ред. Д.П. Богині.: кол. монографія. ‑ К.: Ін-т економіки НАНУ, 2001. – 387с.

11. Управление персоналом: учеб. для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. ‑ 2-е изд. перераб. и доп. ‑ М.: ЮНИТИ, 2002. ‑ 560 с.

12. Управління трудовим потенціалом / Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А. та ін.: навч. посіб. ‑ К.: КНЕУ, 2005. ‑ 403 с.