Динамика 3 страница

A) 10 м/с.

B) 0,4 м/с.

C) 6,54 м/с.

D) 0,5 м/с.

E) 0,866 м/с.

{Дұрыс жауап}=C

354. Көкжиеке 450 бұрыш жасай орналасқан көлбеу жазықтық бойымен 152 Н күш жұмсай бірқалыпты сүйрей қозғаған жүктін массасы

(үйкеліс коэффициенті 0,3; g = 10м/с2; sin450 = 0,7; cos450 = 0,7)

A) ≈7,5 кг.

B) ≈30 кг.

C) ≈46 кг.

D) ≈28 кг.

E) ≈14 кг.

{Дұрыс жауап}=С

355. Массасы 174 кг жәшікті еденмен жіп арқылы көкжиекке 300 бұрыш жасай бірқалыпты тартады. Жүктің еденмен үйкеліс коэффициенті 0,25. Жүкті тарту күші

( ; sin300 = 0,5; )

A) ≈87 Н.

B) ≈250 Н.

C) ≈80 Н.

D) ≈500 Н.

E) ≈696 Н.

{Дұрыс жауап}=D

356. Массасы 1,5 т автомобиль көлбеулік бұрышы 300 жолмен жоғары қарай 15 кН тарту күші әрекетінен 0,5 м/с2 үдеу алып қозғалды. Автомобиль дөңгелегінің жолмен үйкеліс коэффициенті

( ; )

A) 0,1.

B) 0,45.

C) 0,3.

D) 0,2.

E) 0,52.

{Дұрыс жауап}=E

357. Массасы 4 т автомобиль 0,2 м/с2 үдеумен тауға көтеріліп барады. Егер = 0,02 және кедергі коэффициенті 0,04 болса, тарту күшінің мәні ( )

A) 50 Н.

B) 32 Н.

C) 3,2 Н.

D) 52 Н.

E) 5,2 Н.

{Дұрыс жауап}=C

Жұмыс.Қуат. Энергия

358.Массасы 2 кг денені 1 м биіктікке 3 м/с2 үдеумен көтерген кездегі адамның істеген жұмысы (g=10 м/с2)

A) 50 Дж

B) 26 Дж

C) 60 Дж

D) 600 Дж

E) 6000 Дж

{Дұрыс жауап} = В

359. Тереңдігі 5 м судағы көлемі 0,6 м3 тасты судың бетіне көтергендегі істелген жұмыс (ρт = 2500 кг/м3; ρсу = 2500 кг/м3; g = 10 м/с2)

A) 50 кДж

B) 45 кДж

C) 45 Дж

D) 450 Дж

E) 4500 Дж

{Дұрыс жауап} = В

360. Әр метрдің массасы 400 г арқанмен массасы 8 кг суы бар шелекті тереңдігі 10 м құдықтан көтергендегі істелген жұмыс (g = 10 м/с2)

A) 2 кДж

B) 1,2 кДж

C) 3 кДж

D) 4,2 кДж

E) 5 кДж

{Дұрыс жауап} = В

361. Ұшу жылдамдығы 2340 км/сағ, дыбыс жылдамдығынан жоғары ұшатын ұшақтың тарту күші 220 кН болғандағы двигателдерінің қуаты

A) 140 М Вт

B) 143 М Вт

C) 150 М Вт

D) 145 М Вт

E) 144 М Вт

{Дұрыс жауап} = В

362. Өзара перпендикуляр, 30 және 40 Н күштердің әсерінен дене 10 м қашықтыққа қозғалса, тең әсерлі күштің істеген жұмысы

A) 300 Дж

B) 500 Дж

C) 400 Дж

D) 700 Дж

E) 100 Дж

{Дұрыс жауап} = В

363. Массасы 50 кг жүк 10 с ішінде еркін құлағандағы, ауырлық күшінің жұмысы

(g = 10м/с2)

A) 2,5·103 Дж

B) 2,5·105 Дж

C) 2,5·102 Дж

D) 2,5·106 Дж

E) 2,5·104 Дж

{Дұрыс жауап} = В

364. Қозғалтқышының қуаты 10 кВт және ПӘК-і 80% көтергіш кран массасы 5т жүкті 15 м биіктіке көтеруге жұмсайтын уақыты (g = 10м/с2)

A) 90 с

B) 94 с

C) 92 с

D) 91 с

E) 95 с

{Дұрыс жауап} = В

365. 0,2 м/с2 тұрақты үдеумен, қозғалыстың алғашқы 4с ішінде массасы 10т лифті көтеретін, арқанның керілу күшінің жұмысы (g = 10м/с2)

A) 16 Дж

B) 163 кДж

C) 1,6 кДж

D) 0,16 кДж

E) 1,6 Дж

{Дұрыс жауап} = В

366. Қозғалтқышының қуаты 25 кВт сорғы 100 м3 мұнайды 8 мин. ішінде 6 м биіктікке жеткізетін қондырғының ПӘК-і (g = 10м/с2 ; ρм = 800 кг/м3)

A) 50 %

B) 40 %

C) 100 %

D) 60 %

E) 70 %

{Дұрыс жауап} = В

367. Массасы m үйкеліс коэффициенті μ тұрақты υ жылдамдықпен қозғалатын аэрошананың радиусы r «өлі тұзақтағы» бір айналыс кезіндегі үйкеліс күшінің жұмысы

A) А= F s

B) A= 2π μ m g R

C) A= F 2 π r

D) A= 2π d2 μ m

E) A=

{Дұрыс жауап} = В

368. Массасы 5 кг денені 10м биіктікке көтергенде әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы (g = 10 м/с2)

A) 50 Дж

B) 500 Дж

C) 5000 Дж

D) 0,5 Дж

E) 0,05 Дж

{Дұрыс жауап} = В

369. Массасы 103 кг 15 м/с жылдамдықпен қозғалған локомотивтің 1 с уақыт ішіндегі жұмысы (үйкеліс коэффициенті 0,01)

A) 15 кДж

B) 113 кДж

C) 150 Дж

D) 11,3 кДж

E) 150 кДж

{Дұрыс жауап} = В

370. Массасы 80 кг адам массасы 20 кг жүкті 10м биіктікке көтергендегі жұмысы (g=10 м/с2)

A) 1000 Дж

B) 10 кДж

C) 100 Дж

D) 100 кДж

E) 10 Дж

{Дұрыс жауап} = В

371. Қуаттың өлшем бірлігі 1 Вт-қа тең

A) кг·м/с

B) кг·м с-3

C) кг·м с2

D) кг·м с3

E) кг·м с-1

{Дұрыс жауап} = В

372. Суреттегі денеге әсер ететін F күштің жұмысы

A) А = 0

B) А < 0

C) А > 0

D) А ≥ 0

E) А ≤ 0

{Дұрыс жауап} = В

373. Масссасы 2 т жүкті, 50 м биіктікке қуаты 10 кВт көтергіш кранның көмегімен көтеруге жұмсалған уақыт (қозғалтқыштың ПӘК-і 75 %, g = 10 м/с2)

A) ≈120 с

B) ≈130 с

C) ≈100 с

D) ≈125 с

E) ≈135 с

{Дұрыс жауап} = В

374. Қозғалтқышының қуаты 3 кВт су сорғыш құдықтан 20 м тереңдіктен 2 сағатта көтеретін судың массасы (қозғалтқыштың ПӘК-і 70%, g=10 м/с2)

A) 70 т

B) 77 т

C) 75 т

D) 76 т

E) 73 т

{Дұрыс жауап} = В

375. Биіктігі 30 м су станциясында әрбір секундтта құлаған, 17т судың беретін электр қуаты 10 МВт болса, механикалық энергияның электр энергиясына айналу ПӘК-і (g = 10м/с2)

A) 30 %

B) 51 %

C) 70 %

D) 60 %

E) 40 %

{Дұрыс жауап} = В

376.Массасы 6,6т, 7,8 м/с жылдамдықпен қозғалған «Союз» сериялы ғарышкеменің кинетикалық энергиясы

A) 200 МДж

B) 200 ГДж

C) 200 кДж

D) 200 мДж

E) 200 Дж

{Дұрыс жауап} = C

377. Жылдамдығы жолдың бір бөлігінде 2 м/с -тен 8 м/с –қа артқан, массасы 4 кг еркін түсіп келе жатқан дененің, осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы

(g = 10м/с2)

A) 1,2 Дж

B) 120 Дж

C) 12 Дж

D) 12 кДж

E) 120 кДж

{Дұрыс жауап} = В

378. Футбол добының, массасы хоккей шайбасының массасынан 3 есе көп, жылдамдығы 3 есе кем, болса кинетикалық энергияларының қатынасы Wф /Wш

A) 3

B) 1/3

C) 9

D) 1/9

E) 1

{Дұрыс жауап} = В

379. Кинетикалық энергиясы 16 Дж, импульсі 8 кг м/с дененің жылдамдығы

A) 2 м/с

B) 4 м/с

C) 1 м/с

D) 3 м/с

E) 5 м/с

{Дұрыс жауап} = В

380. Ұзындығы 40 см, вертикальмен 600 жасай горизанталь жазықтықта шеңбер сызатын жіпке ілінген массасы 100 г шардың кинетикалық энергиясы

(g = 10 м/с2, sin 600 = 0,8660)

A) 1 Дж

B) 0,3 Дж

C) 0,5 Дж

D) 0,2 Дж

E) 0,4 Дж

{Дұрыс жауап} = В

381. Өзі түсіргіш машинаның массасы жеңіл автомобилдікінен 18 есе артық, ал жылдамдығы 6 есе кем болса, кинетикалық энергияларының қатынасы Wт/Wж

A) 1

B) 1/2

C) 2

D) 3

E) 1/4

{Дұрыс жауап} = В

382. Жерден биіктігі 20м «американ тауының» ең жоғарғы нүктесінен алғашқы жылдамдықсыз науамен қозғалысын бастаған арбаның бірден төмен түскендегі, 2м биіктіктегі жылдамдығы (g=10м/с2)

A) ≈18 м/с

B) ≈19 м/с

C) ≈23 м/с

D) ≈29 м/с

E) ≈0,5 м/с

{Дұрыс жауап} = В

383. 4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 3 кг дененің кинетикалық энергиясы

A) 12 Дж

B) 24 Дж

C) 36 Дж

D) 48 Дж

E) 18 Дж

{Дұрыс жауап} = В

384. Дененің жылдамдығын екі есе азайтып, массасын 2 есе арттырғанда кенетикалық энергия

A) 4 есе азайады

B) 2 есе азайады

C) 2 есе артады

D) 4 есе артады

E) өзгермейді

{Дұрыс жауап} = В

385. Бастапқы жылдамдығы нөлге тең, массасы қозғалған дененің 2 с-тан кейінгі кинетикалық энергиясы

A) 16 Дж

B) 18 Дж

C) 6 Дж

D) 15 Дж

E) 9 Дж

{Дұрыс жауап} = В

386. Бастапқы жылдамдығы 8 м/с, массасы 2 кг денені тоқтату үшін атқарылатын жұмыс

A) 16 Дж

B) 64 Дж

C) 32 Дж

D) 0 Дж

E) 8 Дж

{Дұрыс жауап} = В

387. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділігінің графигі арқылы, массасы 20 т автобустың, кедергі коэффициенті 0,05-ке тең болған жағдайда 20 с ішіндегі кинетикалық энергияның өзгерісі

A) 6 МДж

B) 3 МДж

C) 2 МДж

D) 5 МДж

E) 4 МДж

{Дұрыс жауап} = В

388. Массасы 2 т, үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең, авариялық тежелуде 50 м жүріп, тоқтаған автомобильдің кинетикалық энергиясының өзгерісі

A) -40 кДж

B) -400 кДж

C) -400 Дж

D) -40 Дж

E) -4 кДж

{Дұрыс жауап} = В

389. Массасы 2 т, үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең, авариялық тежелуде 50 м жүріп, барып тоқтаған автомобильдің үйкеліс күші жұмысы

A) 400 кДж

B) -400 кДж

C) -400 Дж

D) 400 Дж

E) -40 кДж

{Дұрыс жауап} = В

390. Массасы 1,5 106 кг пойыз 150 кН тежеуші күші әсерінен 500 м жол жүріп барып тоқтады. Оның келе жатқан жылдамдығы

A) 20 м/с

B) 10 м/с

C) 100 м/с

D) 40 м/с

E) 15 м/с

{Дұрыс жауап} = В

391. Кинетикалық энергиясы 16 Дж, импульсі 8 кг·м/с дененің массасы

A) 4 кг

B) 2 кг

C) 16 кг

D) 8 кг

E) 1 кг

{Дұрыс жауап} = В

392. Массасы 400 г, 300 см биіктіктен құлап түскен дененің жерге ұрылғандағы кинетикалық энергиясы (g=10м/с2)

A) 18 Дж

B) 12 Дж

C) 9 Дж

D) 4,5 Дж

E) 2 Дж

{Дұрыс жауап} = В

393. 4 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған массасы 0,5 кг дененің ең жоғарғы биіктікке көтерілгендегі кинетикалық энергиясының өзгерісі (g=10 м/с2)

A) 6 Дж

B) -4 Дж

C) 2 Дж

D) -2 Дж

E) 0

{Дұрыс жауап} = В

394. Жылдамдығы 4 м/с, массасы 0,5 кг тік жоғары лақтырылған дененің ең жоғарғы биіктікке көтерілгендегі ауырлық күшінің жұмысы (g = 10 м/с2)

A) 5 Дж

B) -4 Дж

C) 2 Дж

D) -2 Дж

E) 0

{Дұрыс жауап} = В

395. 5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 2 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2)

A) 60 Дж

B) 90 Дж

C) 80 Дж

D) 70 Дж

E) 50 Дж

{Дұрыс жауап} = В

396. 5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 3 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2)

A) 90 Дж

B) 60 Дж

C) 80 Дж

D) 30 Дж

E) 50 Дж

{Дұрыс жауап} = В

397. 5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g =10 м/с2)

A) 90 Дж

B) 120 Дж

C) 60 Дж

D) 100 Дж

E) 30 Дж

{Дұрыс жауап} = В

398.Массасы 3 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)

A) 60 Дж

B) 30 Дж

C) 90 Дж

D) 50 Дж

E) 150 Дж

{Дұрыс жауап} = В

399. Массасы 3 кг еркін түсіп келе жатқан дененің Жер бетінен 2 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g=10 м/с2)

A) 90 Дж

B) 60 Дж

C) 30 Дж

D) 300 Дж

E) 150 Дж

{Дұрыс жауап} = В

400. Массасы 3 кг еркін түсіп келе жатқан дененің Жер бетінен 3 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g =10 м/с2)

A) 60 Дж

B) 90 Дж

C) 150 Дж

D) 300 Дж

E) 450 Дж

{Дұрыс жауап} = В

401. Массасы 3 кг еркін құлаған дененің Жер бетінен 4 мм қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g =10 м/с2)

A) 60 Дж

B) 120 Дж

C) 150 Дж

D) 600 Дж

E) 90 Дж

{Дұрыс жауап} = В

402. Массасы 0,1 кг, тік жоғары 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің, көтерілгендегі ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясы (g=10м/с2)

A) 0 Дж

B) 5 Дж

C) 10 Дж

D) 100 Дж

E) 50 Дж

{Дұрыс жауап} = В

403. Массасы 500 г, 4 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған дененің ең жоғарғы биіктіктегі потенциалдық энергия өзгерісі (g=10 м/с2)

A) 5 Дж

B) 4 Дж

C) 2 Дж

D) 3 Дж

E) 0

{Дұрыс жауап} = В

404. Массасы 50 г, 30 м/с жылдамдықпен тік жоғары атылған жебенің 2 с өткеннен кейінгі потенциалдық энергиясы (g=10 м/с2)

A) 90 Дж

B) 20 Дж

C) 35 Дж

D) 40 Дж

E) 60 Дж

{Дұрыс жауап} = В

405. Доп жерге соғылып, 2 һ биіктікке ыршып көтерілу үшін, һ биіктіктен түсіретін (υ0) алғашқы жылдамдығы (соғылу абсолют серпінді; g =10 м/с2)

A) υ0 = 0

B) υ0 =

C) υ02 = 8h

D) υ02 =

E) υ02 =

{Дұрыс жауап} = В

406. Ұзындығы 5 м, көлденең қимасы 100 см2 болат бөренені көтергіш кран горизонталь жатқан күйінен 12 м биіктікке көтергендегі пайдалы жұмысы (ρб=7,8 ·103 кг/м3; g =10 м/с2)

A) ≈500 Дж

B) ≈47 кДж

C) ≈60 кДж

D) ≈98 кДж

E) ≈1000 Дж

{Дұрыс жауап} = В

407. Еркін түсіп келе жатқан дененің түсу уақытының 1-ші жартысындағы және 2-ші жартысындағы жұмыстарының қатынасы

A) = 2

B) =

C) = 3

D) =

E) = 1

{Дұрыс жауап} = В

408. Бала массасы 100 г допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 м биіктікке көтерілген доптың барлық жолындағы ауырлық күшінің жұмысы (g = 10м/с2 )

A) 5 Дж

B) 0

C) -5 Дж

D) 10 Дж

E) -10 Дж

{Дұрыс жауап} = В

409. Бала массасы 100 г допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 м биіктікке көтерілген доптың жоғары көтерілгендегі модуль бойынша ауырлық күшінің жұмысы (g = 10м/с2)

A) 1 Дж

B) 5 Дж

C) 0

D) 10 Дж

E) 15 Дж

{Дұрыс жауап} = В

410. Бала массасы 100 г допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 м биіктікке көтерілген доптың төмен түскендегі ауырлық күшінің жұмысы (g =10м/с2)

A) 78 Дж

B) 5 Дж

C) 0 Дж

D) 10 Дж

E) 158 Дж

{Дұрыс жауап} = В

411. 15 м биіктіктен еркін құлап түскен, массасы 300 г дененің жерден 5 м қашықтықтағы ауырлық күшінің жұмысы (g =10 м/с2)

A) 40 Дж

B) 30 Дж

C) 50 Дж

D) 150 Дж

E) 200 Дж

{Дұрыс жауап} = В

412. Көлбеу жазықтықпен h биіктіктен массасы m дене S орын ауыстырғандағы ауырлық күшінің жұмысы

A) F S cos α

B) mgh

C) mgS sin α

D) F S

E) -mgh

{Дұрыс жауап} = В

413. Тұйықталған троектория бойымен ауырлық күшінің жұмысы

A) mgh

B) 0

C) -mgh

D) 2mgh

E) mgh/2

{Дұрыс жауап} = В

414. Денеге әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы

A) A = mgh1 – h2

B) A = – (mgh2 – mgh1)

C) A = mgh2 – mgh1

D) A =

E) A = mgh2

{Дұрыс жауап} = В

415. Массасы 65 кг адам сатымен 3 қабатты үйдің үшінші қабатына көтерілгенде ауырлық күшінің жұмысы (Үйдің әр қабатының биіктігі 2,5 м , g =10м/с2)

A) 3000 Дж

B) 4875 Дж

C) 32,5 кДж

D) 30 кДж

E) 3923 Дж

{Дұрыс жауап} = В

416. 15 л керосинді 6 м биіктікке көтергендегі ауырлық күшінің жұмысы

кер= 0,8 ∙103 кг/м3, g = 10 м/с2 )

A) 120 кДж

B) 720 Дж

C) 500 Дж

D) 90 кДж

E) 130 кДж

{Дұрыс жауап} = В

417.20 Н күштің әсерінен балалар пистолетінің серіппесін 3 см-ге жиырған кездегі потенциалдық энергиясы

A) 1 Дж

B) 0,3 Дж

C) 0,5 Дж

D) 2 Дж

E) 2,5 Дж

{Дұрыс жауап} = В

418. Қатаңдығы 40 кН/м серіппені 0,5 см –ге созу үшін қажетті атқарылатын жұмыс

A) 1 Дж

B) 0,5 Дж

C) 0,6 Дж

D) 2 Дж

E) 2,5 Дж

{Дұрыс жауап} = В

419. Серіппені 4 мм-ге созу үшін 0,02 Дж жұмыс істелсе, осы серіппені 4 см-ге созу үшін атқарылатын жұмыс

A) 1 Дж

B) 2 Дж

C) 3 Дж

D) 4 Дж

E) 2,5 Дж

{Дұрыс жауап} = В

420. Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, қатаңдығы 1 кН/м серіппені 3 см-ге жиырғанда массасы 45 г «снарядтың» горизонталь бағытта ие болатын жылдамдығы

A) 10 м/с

B) 4,5 м/с

C) 4 м/с

D) 7 м/с

E) 3 м/с

{Дұрыс жауап} = В

421. Серіппелі тапаншаның горизонталь бағытпен атылған кездегі серіппесінің қатаңдығын 2 есе арттырғандағы жылдамдығы

A) 2 есе өседі.

B) есе өседі.

C) есе кемиді.

D) 2 есе кемиді.

E) өзгермейді.

{Дұрыс жауап} = В

422. Серіппелі тапаншаның горизонталь бағытпен атылған оқтың массасын 2 есе арттырғанда, жылдамдығы

A) өзгермейді.

B) есе кемиді.

C) есе артады.

D) 2 есе артады.

E) 2 есе кемиді.

{Дұрыс жауап} = В

423. Серіппесінің қатаңдығы k –ға тең, ал сығылуы Δх болғандағы, жоғары тік атылған, массасы m снарядтың ұшып шығу жылдамдығы (g =10 м/с2)

A) υ = .

B) υ =

C) υ =

D) υ =

E) υ =

{Дұрыс жауап} = В

424. Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, массасы 162 г снаряд горизонталь бағытта 8,6 м/с жылдамдық алу үшін қатаңдығы 5200 Н/м серіппенің жиырылуы

A) 50 мм

B) 48 мм

C) 30 мм

D) 45 мм

E) 49 мм

{Дұрыс жауап} = В

425. Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, массасы 0,097 кг снаряд горизонталь бағытта 11,1 м/с жылдамдық алу үшін қатаңдығы 5200 Н/м серіппенің жиырылуы

A) 60 мм

B) 48 мм

C) 50 мм

D) 70 мм

E) 55 мм

{Дұрыс жауап} = В

426. Динамометрге ілінген, салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен 10 см –ге созылған серіппенің қатаңдығы

A) 240 Н/м

B) 24 Н/м

C) 240 Н/см

D) 0,24 Н/см

E) 2,4 Н/м

{Дұрыс жауап} = В

427. Динамометрге ілінген, салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен қатаңдағы 24Н/м серіппенің созылуы

A) 10 м

B) 10 см

C) 0,1см

D) 1 см

E) 100 см

{Дұрыс жауап} = В

428. Серпінділік күшінің жұмысын анықтайтын формула

A) A =

B) A=

C) A =

D) A =

E) A = – kx

{Дұрыс жауап} = В

429. Жоғарғы жағы бекітілгенен, массасы 18 кг дене ілінген серіппенің ұзындығы 10 см, ал 30 кг дене ілінгенде ұзындығы 12 см болса, серіппені 10 см-ден 15см-ге созғандағы сыртқы күштердің жұмысы

A) ≈ 20 Дж

B) ≈ 16 Дж

C) ≈ 15 Дж

D) ≈ 18 Дж

E) ≈ 17 Дж

{Дұрыс жауап} = В

430. Серіппесінің қатаңдығы 10 кН/м динамометрді созған бала, максимал күшті 400 Н-ға жеткізгенде істеген жұмысы

A) 16 Дж

B) 8 Дж

C) 10 Дж

D) 4 Дж

E) 12 Дж

{Дұрыс жауап} = В

431. Қатаңдықтары бірдей екі серіппенің бірін 5 см-ге созғанда, екіншісін 5 см-ге сыққандағы, осы серіппелердің потенциалдық энергиялары

A) E1=

B) E1 = E2

C) E1 = 2E2

D) E2 =

E) E1 = E2 = 0

{Дұрыс жауап} = В

432. Қатаңдағы 400 Н/м серіппені 10 см-ге созғандағы дененің потенциалдық энергиясы

A) 200 Дж

B) 2 Дж

C) 20 Дж

D) 2 кДж

E) 0,2 Дж

{Дұрыс жауап} = В

433. Қатаңдығы 104 Н/м, бекітілген, 400 Н күштін әсерінен сығылған, серіппенің потенциалдық энергиясы

A) 10 Дж

B) 8 Дж

C) 6 Дж

D) 80 Дж

E) 60 Дж

{Дұрыс жауап} = В

434. Бекітілген, 400 Н күштің әсерінен сығылған, потенциалдық энергиясы 8 Дж серіппенің қатаңдығы