Принципи фінансового менеджменту

1. Інтегрованість із загальною системою управління під­приємством. 2. Комплексний характер формування управлінських рі­шень. 3. Високий динамізм управління. 4. Варіативність підходів до розробки окремих управ­лінсь­ких рішень. 5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприєм­ства.

 

Головною метою фінансового менеджменту є максимізація добробуту власників підприємства у поточному та перспек­тивному періодах, що забезпечується шляхом максимізації його ринкової вартості підприємства.